Начало

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. По Процедура BG06RDNP001-19.156-S1

Проект: „Закупуване на техника за изработка на рекламни материали”.
Номер на договор: № BG06RDNP001-19.156-0013-C01 от дата: 17.10.2022г.
Ползвател на помощта: „ДЖИ – ГРАФИК“ ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Сергей Румянцев“ №30,
Общ размер на одобрената финансова помощ по проекта: 88 713,06 лева.
Вид на подпомаганите дейности: Закупуване на: Хибриден UV принтер, Консултантски услуги.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. съфинансирана от Европейският съюз чрез “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.

Последно добавени проекти
Тук можете да направите бърз преглед на нашето портфолио.